Υπηρεσίες περιβαλλοντικής διαμεσολάβησης

• Η περιβαλλοντική διαμεσολάβηση είναι μια εθελοντική, σαφώς δομημένη διαδικασία στην οποία όλοι όσοι εμπλέκονται σε ένα έργο με περιβαλλοντικές επιπτώσεις αναζητούν μαζί μια μόνιμη λύση. Σε αυτό τους βοηθούν διαπιστευμένοι διαμεσολαβητές. Η RS Consulting έχει διαθέσιμους ειδικούς με υψηλού επιπέδου, επαγγελματικές δεξιότητες διαμεσολάβησης και βαθιά γνώση περιβαλλοντικής μηχανικής.

• Ως μέσο για την επίλυση συγκρούσεων και τη συμμετοχή, η περιβαλλοντική διαμεσολάβηση είναι ιδιαιτέρως κατάλληλη σε έργα περιβαλλοντικής μηχανικής. Ειδικότερα, αυτό εφαρμόζεται σε έργα που υπόκεινται σε περιβαλλοντικούς κανονισμούς ή που μπορεί να έχουν περιβαλλοντικές επιπτώσεις (εκπομπές, κατανάλωση πόρων κλπ.) Το σημαντικό χαρακτηριστικό της περιβαλλοντικής διαμεσολάβησης είναι ότι όλοι οι ενδιαφερόμενοι συμμετέχουν στη διαδικασία προετοιμασίας μιας απόφασης ως εταίροι σε ισότιμη βάση.

• Η περιβαλλοντική διαμεσολάβηση δεν αντικαθιστά τις διαδικασίες διοικητικής έγκρισης. Οι διαδικασίες διαμεσολάβησης στην καλύτερη περίπτωση πραγματοποιούνται πριν τη λήψη μιας διοικητικής ή πολιτικής απόφασης, ώστε να υπάρχει αρκετό περιθώριο διαπραγμάτευσης για μια συναινετική απόφαση. Επομένως, οι ενδιαφερόμενοι είναι πιο πιθανόν να δεχτούν το έργο και υπάρχουν λιγότερες επίσημες ενστάσεις, κάτι που διευκολύνει τη ζωή των διαχειριστών και των δικαστηρίων.