Μελέτες (Περιβαλλοντικές μελέτες και μελέτες Σκοπιμότητας)

• Η RS Consulting διεξάγει μελέτες σκοπιμότητας για την αξιολόγηση της επιτυχίας του έργου καθορίζοντας τη χρηματοδότηση και το τεχνικό σχέδιο, τους πόρους χρηματοδότησης και όλα τα απαραίτητα στοιχεία κάθε έργου.
• Η RS Consulting έχει υψηλή εξειδίκευση στην εκπόνηση Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ). Η ΜΠΕ αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του σχεδιασμού και της ανάπτυξης. Μέσα από αυτή τη διαδικασία καθορίζονται οι περιβαλλοντικές και κοινωνικο-οικονομικές συνέπειες μιας προτεινόμενης λύσης, οι οποίες αξιολογούνται κατάλληλα παρέχοντας την ακριβή πληροφόρηση που απαιτείται κατά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων.